Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické a marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Logo Cestak.com

Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání aplikace Cestak.com se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice
  1. Provozovatel“ je Společnost DYNWEB, s.r.o., IČO: 25498673, se sídlem Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou.
  2. Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Cestak.com, mezi jejíž hlavní funkcionality patří tvorba a správa cestovních výkazů a která je dostupná z internetové adresy https://cestak.com.
  3. VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  4. Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
  5. Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
  6. Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
  7. Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
  8. Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
  1. Návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele je registrace Uživatele, která se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře.
  2. Zobrazení potvrzovací obrazovky po registraci nebo e-mailové potvrzení registrace Provozovatelem je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva na dobu neurčitou.
  3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění "Souhlasím s Obchodmími podmínkami" a následným registračním procesem ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
  4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
 3. Užívání Aplikace
  1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
  2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
  3. Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  4. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
  5. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
  6. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
  7. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  8. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace dodržovat tyto VOP a jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda. V opačném případě je Provozovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit užívání Aplikace Uživateli a to i bez předchozího oznámení.
  9. Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené zálohové faktury a jsou nevratné.
  10. Provozovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.
  11. Provozovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit provoz Aplikace, pokud je její poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.
  12. Provozovatel je oprávněn přerušit provoz Aplikace na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.
 4. Databáze
  1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
  3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 5. Odpovědnost za škodu
  1. Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
  2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
 6. Změna VOP
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
  3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
  2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://cestak.com/gdpr
  3. Uživatelský účet vyžaduje ke své plné funkčnosti tzv. technické a analytické soubory cookies. Podrobnější informace naleznete na stránce Cookies.
 8. Rozhodné právo
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 9. Účinnost
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2022.